Adrian Mieloch
Vice President Finance

Adrian jest ekspertem w obszarze doradztwa finansowego, specjalizującym się w procesie badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Posiada także wysokie kompetencje w obszarze sprawozdawczości finansowej, obejmującym opracowywanie raportów finansowych oraz pakietów konsolidacyjnych z różnych branż, w tym podmiotów gospodarczych notowanych w krajach Unii Europejskiej.

Jako Vice President Finance w Griffin Capital Partners jest odpowiedzialny za finansowy aspekt platformy European Logistics Investment. Do jego obowiązków należy m. in. sprawozdawczość statutowa, zarządcza i bankowa. Adrian odpowiada także za raportowanie inwestorom bieżących danych finansowych oraz budżetowanie wyników i prognozowanie przepływów pieniężnych. Jego kluczowe obowiązki obejmują również zarządzanie i koordynowanie prac zewnętrznych usługodawców w obszarze finansów.

Wcześniej zdobywał doświadczenie zawodowe w obszarze doradztwa finansowego w międzynarodowej firmie konsultingowej PwC, gdzie w dziale Assurance zarządzał licznymi projektami audytorskimi dla firm międzynarodowych i lokalnych z różnych branż.

Obecnie jest w trakcie certyfikacji na biegłego rewidenta w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów.

Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej.