Polityka Prywatności
Polityka
Plików Cookies

Serwis griffin‑cp.com korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają.

Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Google legitymuje się własną polityką prywatności. Szczegóły.

Polityka
Prywatności

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 I 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) Griffin Capital Partners Sp. z o.o. (zwana dalej także: „Griffin Capital Partners”) przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Griffin Capital Partners z siedzibą w Warszawie, ul. Litewska 1, kod pocztowy 00-581 Warszawa; dane kontaktowe – numer telefonu: +48 22 212 19 40 adres e-mail: info@griffin-cp.com
 2. Griffin Capital Partners przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  a) komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej w odpowiedzi na zgłoszenie wysłane do Griffin Capital Partners,
 3. Poza celami wskazanymi w ust. 2 (cel pierwszorzędny), Griffin Capital Partners może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania Griffin Capital Partners działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie danych osobowych także w następujących celach drugorzędnych: (a) wdrożenie mechanizmów kontroli zarządczej, (b) doradztwo biznesowe, ekonomiczne lub prawne, które może być świadczone na rzecz Griffin Capital Partners, (c) przeniesienia Pani/Pana danych osobowych do archiwalnej bazy danych prowadzonej przez Griffin Capital Partners.
 4. Griffin Capital Partners przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, dane kontaktowe.
 5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. 2 i ust. 3 następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Griffin Capital Partners.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 2 i 3, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  a) podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Griffin Capital Partners na podstawie zawartej z Griffin Capital Partners umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające),
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Griffin Capital Partners przysługuje Panu/Pani:
  a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  c) prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  e) prawo do przenoszenia danych.
 8. Organem nadzorczym wobec Griffin Capital Partners w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. W przypadku, gdy Griffin Capital Partners uzyskuje dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana, podanie tych danych jest dobrowolne i jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Brak podania przez Panią/Pana swoich danych osobowych nie jest związane z żadnymi konsekwencjami.